Erasmus+ & Oportunități de Finanțare

Ce este Erasmus+? Și de ce e important?

Erasmus+ este un program de finanțare și de schimburi în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, inițiat de Uniunea Europeană. Este una dintre cele mai importante inițiative ale UE în domeniul educației și formării și joacă un rol semnificativ în promovarea mobilității internaționale, a colaborării interculturale și a schimbului de bune practici în cadrul instituțiilor de învățământ și organizațiilor din întreaga Europă.

Importanța programului Erasmus+ poate fi evidențiată prin următoarele aspecte:

  1. Mobilitatea internațională a studenților și a personalului academic: Erasmus+ oferă oportunități de mobilitate pentru studenți, cadre didactice și personalul academic din învățământul superior, permițându-le să studieze, să predea și să se formeze în alte țări europene. Acest lucru contribuie la dezvoltarea competențelor interculturale, la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților academice și la creșterea gradului de internaționalizare a instituțiilor de învățământ.
  2. Promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse: Programul Erasmus+ sprijină proiecte care vizează accesul la educație și formare pentru grupurile defavorizate și marginalizate, precum și promovarea diversității și incluziunii în învățământul superior și în societatea în ansamblu.
  3. Dezvoltarea competențelor și a capacităților profesionale: Erasmus+ oferă oportunități de stagii de practică, voluntariat și formare profesională în străinătate, facilitând dezvoltarea competențelor lingvistice, interpersonale și profesionale ale participanților și sporindu-le șansele de integrare pe piața muncii.
  4. Colaborare și inovare în educație și formare: Programul Erasmus+ promovează colaborarea transnațională între instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale, întreprinderi și autorități publice în vederea dezvoltării și implementării de proiecte inovatoare în domeniul educației, formării și tineretului.
  5. Promovarea cetățeniei europene și a valorilor comune: Prin experiențele de mobilitate și colaborare internațională, Erasmus+ contribuie la promovarea cetățeniei europene, a dialogului intercultural și a valorilor comune ale Uniunii Europene, precum solidaritatea, respectul reciproc și cooperarea între statele membre.

Prin urmare, Erasmus+ este considerat un instrument esențial în promovarea cooperării europene în domeniul educației, formării și tineretului, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a indivizilor și la consolidarea coeziunii sociale și a identității europene.

Obiectivul general al programului este de a sprijini, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active. Programul reprezintă astfel un instrument esențial pentru crearea unui spațiu european al educației și pentru sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și formării, cu agendele sale sectoriale aferente. De asemenea, programul este esențial pentru promovarea cooperării în domeniul politicii de tineret din cadrul Strategiei UE pentru tineret 2019-2027, precum și pentru dezvoltarea dimensiunii europene în sport.

Programul are următoarele obiective specifice:

  • să promoveze mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării;
  • să promoveze mobilitatea în scopul învățării nonformale și informale, participarea activă a tinerilor, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul tineretului;
  • să promoveze mobilitatea personalului din domeniul sportului în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, incluziunea, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor sportive și al politicilor din domeniul sportului.

Programul are un pachet financiar orientativ global de peste 26 de miliarde EUR din bugetul UE pentru o perioadă de șapte ani (2021-2027). Bugetul anual este adoptat de autoritatea bugetară.

Diferitele etape pentru adoptarea bugetului UE pot fi urmărite aici:

Persoanele fizice constituie principala populație-țintă a programului. Aceste persoane pot participa la program, în principal, prin intermediul unor organizații, instituții, organisme sau grupuri care organizează astfel de activități. Condițiile de acces la program se referă, prin urmare, la următorii doi actori: „participanții” (persoane care participă la activitățile proiectelor Erasmus+ și care pot primi o parte din grantul Uniunii Europene destinat să le acopere costurile de participare) și „organizațiile participante” (inclusiv grupuri informale de tineri implicați într-un proiect Erasmus+, fie în calitate de solicitanții, fie în calitate de parteneri sau lucrători independenți). Atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante, condițiile de participare depind de țara în care sunt stabiliți. 

F.A.Q. HERA PROJECT

Proiectul Hera apare ca răspuns strategic la provocările complexe cu care se confruntă femeile antreprenoare, accentuate de impactul disproproporționat al pandemiei COVID-19. Dovezile provenite din sondaje de piață și studii în România evidențiază disparități persistente de gen în afaceri, inclusiv decalaje salariale și o reprezentare limitată în pozițiile de conducere. În ciuda convingerii generale cu privire la potrivirea și încrederea în femei în rolurile de afaceri, obstacole practice persistă. 

Proiectul își propune să abordeze aceste probleme prin dezvoltarea de instrumente și metodologii care să împuternicească femeile antreprenoare prin inițiative de educație și formare. Accentul este pus pe crearea unei platforme complete de învățare online, bazată pe cele mai bune practici la nivel global și pe rezultatele testelor pilot, pentru a oferi ghiduri relevante în domeniul educației privind inovația. În final, Proiectul Hera își propune să reducă decalajele, să promoveze incluziunea și să doteze femeile cu abilitățile și strategiile necesare pentru succesul antreprenorial într-un peisaj economic dificil.

1. Creșterea competențelor formatorilor și cursanților din învățământul pentru adulți, oferindu-le noi metode de formare în sectorul antreprenorial;
2. Creșterea ofertei de programe de dezvoltare a abilităților de înaltă calitate în contextul învățării digitale, care să se potrivească nevoilor antreprenoriatului feminin și să sporească capacitatea organizațiilor din sectorul de învățare și al învățământului pentru adulți de a-și realiza misiunea, furnizând acces la resurse și sporind probabilitatea unei inovații reușite;
3. Creșterea competențelor femeilor antreprenoare și a ratei de afaceri din zonele rurale.

Partenerii noștri sunt din România, Italia, Germania și Croația.

Scroll to Top